DUCO & EPB

Om de uitstoot van de broeikasgassen van gebouwen te verminderen en zo tegemoet te komen aan het protocol van Kyoto, heeft Europa de Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen goedgekeurd. Elke Europese lidstaat moet via eigen regelgeving minimumeisen opleggen aan de energieprestaties van nieuwe en gerenoveerde grote gebouwen.

DUCO & EPB

Inwerking & toepassingsgebied
Vanaf 01 januari 2006 wordt het bouwen en verbouwen in Vlaanderen mee bepaald door de Energieprestatieregelgeving. Er worden EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) eisen opgelegd bij elke aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor gebouwen en werkzaamheden. De voorwaarde is wel dat in het gebouw energie verbruikt wordt om te verwarmen of te koelen ten behoeve van mensen.

EPB - eisen

    •    Thermische isolatie-eisen (maximale U-waarden en maximaal K-peil)
    •    Energieprestatie-eis (maximaal E-peil) om het energieverbruik te beperken
    •    Binnenklimaateisen (minimale ventilatievoorzieningen en beperking van het risico op oververhitting ’s zomers) om een goede binnenlucht-kwaliteit te waarborgen

Noteer dat de berekeningsmethodiek van de reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen (freduc, vent) vanaf 1 januari 2016 wijzigt. Klik hier als u meer informatie wenst en/of de forfaitaire tabellen wenst te downloaden!

Aan welke EPB-eisen voldoen ?
Welke EPB-eisen gelden voor het project is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden (nieuwbouw, verbouwing, functiewijziging,…) en de bestemming van het gebouw (woongebouw, kantoor- of schoolgebouw,…).

Wat is de energieprestatie van een gebouw?
De energieprestatie van een gebouw drukt uit hoe een gebouw presteert op het vlak van energieverbruik. Dit verbruik hangt ondermeer af van de thermische isolatie, de ventilatie, de oriëntatie en de bezonning, de installaties voor verwarming en warm water, de eventuele zonne-energiesystemen. Bij het berekenen van de energieprestatie van een gebouw wordt het totale energieverbruik (van het gebouw en de vaste installaties) omgerekend naar het primaire energieverbruik van het gebouw, rekening houdend met de gebruikte energiedragers (stookolie, aardgas, elektriciteit,…). In vergelijking met een referentiewaarde van primair energieverbruik levert dat het E-peil van het gebouw op. Door maximumeisen te stellen aan het E-peil wordt het energieverbruik van het gebouw beperkt.

Ventilatie : de norm
Een goede luchtkwaliteit is één van de basiseisen voor een gezond binnenklimaat in woningen en kantoren. Ook een goede vocht-huishouding is essentieel om de gezondheid van bewoners én gebouw te vrijwaren. Vele woningen zijn onvoldoende geventileerd als gevolg van nieuwe bouwmaterialen en betere isolatie. Om geuren, vocht en schadelijke stoffen af te voeren, is ventileren met verse lucht de aangewezen strategie om schimmelvorming en allergieën te vermijden. Sinds 1991 moet inzake ventilatie van woongebouwen voldaan worden aan de toe-, af- en doorvoervereisten die in de Belgische norm NBN D50-001 vermeld staan. De naleving van die norm zal voor nieuwbouw, en tot op zekere hoogte ook voor renovatieprojecten, verplicht worden met de invoering van de EPB-eisen voor het binnenklimaat.