Gebruiksvoorwaarden, Privacy- en Cookiebeleid

Gebruiksvoorwaarden, Privacy- en Cookiebeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN DUCO

Laatst bijgewerkt op 23 april 2018

 

 

1. Identiteit van de dienstverlener

 

De identificatiegegevens van de Dienstverlener zijn:

 

VERO DUCO N.V.

Handelsstraat 19

8630 Veurne

KBO nr. 0456.974.225

E-mail: info@duco.eu

 

Tenzij anders aangegeven, verwijst ‘DUCO’ op de website naar de vennootschappen, logo's, bedrijfsnamen en/of handelsmerken van de Dienstverlener en, desgevallend, de ondernemingen die direct of indirect verbonden zijn met de Dienstverlener.

 

Voor elke vraag over DUCO, kan u een e-mail sturen via: info@duco.eu.

 

2. Online gebruiksvoorwaarden

 

DUCO verschaft in eigen naam technische en commerciële informatie over haar producten via de website www.duco.eu (hierna ‘de Website’).

 

Het gebruik van de Website, alsook van de informatie die erop te vinden is (hierna de Informatie), is onderworpen aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Door zich toegang te verschaffen tot de Website, ervan gebruik te maken, of de Website of de Informatie te downloaden, aanvaardt u in eigen naam alsook in naam van elke entiteit en persoon voor wie u optreedt, om deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden bepaald op de Website te respecteren.

 

Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en mag u de Website niet gebruiken, noch de Website, of de Informatie downloaden.

 

3. Gebruik van de website en de informatie

 

De Website, alsook de Informatie, wordt verschaft om puur informatieve redenen. Zij kunnen niet voor andere doelstellingen worden gebruikt. DUCO, haar verbonden ondernemingen en leveranciers garanderen geenszins de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid en de accuraatheid van de Informatie op de Website.

 

De Informatie die op de Website wordt verschaft door DUCO is gebaseerd op data en informatie afkomstig van verschillende bronnen, waaronder u, werknemers en agenten van ons bedrijf, derde verkopers, leveranciers, enz. DUCO heeft de accuraatheid van de Informatie niet gecontroleerd. U dient de verschafte Informatie dus zelf op haar volledigheid en juistheid te controleren.

 

Voorspellingen, berekeningen en schattingen die deel uitmaken van de Informatie die door DUCO wordt aangeboden op de Website (waaronder de resultaten die voortkomen uit de berekeningsprogramma’s opgenomen op de Website) zijn gebaseerd op historische data en/of verwachtingen. Hoewel DUCO gelooft dat deze verwachtingen redelijk zijn, garandeert DUCO geenszins de juistheid van dergelijke voorspellingen, berekeningen en schattingen.

 

Ingeval DUCO kennis krijgt van enige onjuistheid zal zij deze zo spoedig mogelijk rechtzetten.

 

Waar u de mogelijkheid heeft om informatie te verschaffen aan de Website, zal u de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om u ervan te verzekeren dat de verschafte informatie accuraat is.

 

4. Onwettig of verboden gebruik

 

Elk gebruik van de Website of van de Informatie voor onwettige redenen, en elk gebruik tegen onderhavige Gebruiksvoorwaarden in, is verboden.

 

Door het gebruik van de Website, verklaart u zich akkoord om:

 

  • Deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
  • Geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere gebruikers in de weg staan of de veiligheid van de Website verstoren,
  • Geen gebruik te (proberen) maken van de login van iemand anders zonder machtiging van de Dienstverlener.

 

Indien u meent dat het gebruik van de Website door een gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw (intellectuele) rechten schendt, kan u dit rapporteren aan DUCO op bovenvermeld adres.

 

Indien u vaststelt dat informatie die zich op de Website bevindt, een inbreuk uitmaakt op de (intellectuele) rechten van een derde, kan u zulks melden aan DUCO op het bovenvermeld adres. De Dienstverlener zal de melding onderzoeken, u in kennis stellen van haar bevindingen en desgevallend de betreffende informatie (doen) verwijderen, zonder evenwel hieromtrent enigerlei aansprakelijkheid te erkennen.

Waar de Website online communicaties voorziet, kunnen deze faciliteiten enkel worden gebruikt om berichten te verzenden aan DUCO die verband houden met de producten van DUCO. U moet er zich van onthouden om berichten met ongeoorloofde inhoud te versturen (zoals daar zijn berichten die onwettig, lasterlijk of obsceen zijn, bedreigingen bevatten, inbreuk maken op rechten van derden, virussen inhouden of andere programma’s die de hardware of software of het netwerk kunnen beschadigen, reclame, enquêtes, wedstrijden of kettingbrieven bevatten). 

 

5. Paswoorden en gebruikersidentificatienummers

 

De toegang tot de Website, of een onderdeel ervan kan worden beperkt door het gebruik van Paswoorden en Gebruikersidentificatienummers. In dit geval behoren de Paswoorden en de Gebruikersidentificatienummers persoonlijk toe aan diegene aan wie ze werden verstrekt. Zij mogen niet worden overgedragen.

 

U bent verplicht uw Paswoord en Gebruikersidentificatienummer steeds confidentieel te bewaren en te beveiligen. Elk gekend of vermoedelijk verlies, diefstal, bekendmaking of misbruik van de Paswoorden en Gebruikersidentificatienummers moet onmiddellijk ter kennis worden gebracht van DUCO.

 

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor elk gebruik (inclusief elk niet toegelaten gebruik) van de Paswoorden en Gebruikersidentificatienummers.

 

DUCO heeft het recht om een bepaalde toegang van een gebruiker af te sluiten, onder meer op niet-limitatieve wijze:

-       ingeval van onrechtmatig gebruik door de gebruiker;

-       ingeval de toegang gedurende meer dan één jaar niet wordt gebruikt door de gebruiker;

-       indien DUCO dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem of om haar belangen of die van de gebruiker te vrijwaren;

-       ingeval van mededeling door de gebruiker van verlies of diefstal van zijn Paswoord en Gebruikersidentificatienummer.

 

6. Intellectuele eigendom

 

De Website (inclusief en zonder limitatief te zijn, alle elementen van haar constructie en design) en de Informatie (waaronder, zonder limitatief te zijn, data, grafieken, logo’s, tekeningen, schema’s, foto’s) weergegeven op de Website bevatten werken beschermd door intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan DUCO en derden. De Website en de Informatie zijn bijgevolg beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen, software, databanken en uitvindingen, evenals het octrooirecht, die toebehoren aan DUCO of aan derden waarmee DUCO de nodige contractuele afspraken heeft.

 

De namen en logo’s van DUCO zijn geregistreerde merken. Het is verboden de merken, of andere door DUCO gebruikte onderscheidingstekens weergegeven op de Website te gebruiken, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DUCO.

 

Het is verboden de Website en de Informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan voor dewelke zij toegankelijk worden gemaakt. Meer bepaald mag de Informatie niet worden gewijzigd, gereproduceerd, heruitgegeven, opgeladen, doorgezonden of gedownload voor andere doeleinden dan deze waarvoor zij toegankelijk werden gemaakt.

 

De gebruiker erkent de intellectuele eigendomsrechten van DUCO en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.

 

7. De producten van DUCO

 

De Website kan verwijzingen bevatten naar producten van DUCO of haar business partners die niet verkrijgbaar zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat DUCO of haar business partners de bedoeling hebben om deze producten verkrijgbaar te maken in uw land. Gelieve uw lokale DUCO distributeur te consulteren voor informatie betreffende producten die verkrijgbaar zijn voor u.

 

8. Software beschikbaar op de website

 

Indien software kan worden gedownload via de Website, geldt dat deze software een auteursrechtelijk beschermd werk is van DUCO en/of haar softwareleverancier. De software wordt enkel ter gebruik aangeboden op niet-exclusieve basis en uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze door de Website beschikbaar wordt gesteld.

 

DUCO en haar leveranciers verlenen geen enkele garantie met betrekking tot de software.

 

9. Privacy

De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy Beleid m.i.v. een Cookiebeleid van DUCO. Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens klikt u op de volgende link om het Privacy Beleid te lezen: [Privacy beleid]

10. Links naar andere websites

 

De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DUCO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

 

De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan niet-gelieerde derden vallen niet onder het privacybeleid van DUCO. DUCO raadt u aan om het privacybeleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met DUCO te delen; deze communicatie wordt beheerst door het privacybeleid van die derde.

 

Indien u een link wenst te plaatsen naar DUCO dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail aan info@duco.eu.

 

11. Beperking van de aansprakelijkheid

 

Binnen de wettelijk toegelaten perken zijn DUCO, haar verbonden ondernemingen en leveranciers, in geen enkel geval aansprakelijk voor uw directe of indirecte schade, waaronder op niet-limitatieve wijze (i) schade door verlies aan data, vertraging of onmogelijkheid om de Website te gebruiken, onmogelijkheid om Informatie op te vragen of materiële fouten in de Informatie, onmogelijkheid om de Software te gebruiken via de Website alsook (ii) schade op een andere wijze voortvloeiend uit het gebruik van de Website, ongeacht of het om contractuele dan wel buitencontractuele schade gaat.

 

Elke gerechtelijke procedure moet door u aanhangig worden gemaakt binnen de 3 maanden na kennisgeving van uw klacht aan DUCO. Deze termijn betreft een vervaltermijn.

 

12. Gebruikersaansprakelijkheid

 

U bent aansprakelijk ten aanzien van DUCO voor elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten (inclusief juridische kosten zonder enige beperking) die DUCO gedeeltelijk of geheel lijdt en moet maken ingevolge uw misbruik van de Website of de Informatie, of ingevolge uw inbreuk op onderhavige Gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden bepaald op de Website.

 

13. Verwijdering of toegangsbeperking

 

DUCO heeft het recht de voorwaarden voor het gebruik van de Website te wijzigen, na voorafgaande kennisgeving. Ingeval van wijzigingen zullen de nieuwe voorwaarden online ter beschikking worden gesteld voor nazicht en aanvaarding.

 

DUCO behoudt zich het recht voor de Website, de Paswoorden en Gebruikersidentificatienummers alsook de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, zoals bijvoorbeeld wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist. Dergelijke wijzigingen zullen indien mogelijk vooraf aan de gebruikers worden gemeld.

 

DUCO behoudt zich het recht voor (de toegang tot) de Website op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen aan het systeem. In de mate van het mogelijke zal de gebruiker hiervan worden verwittigd.

 

DUCO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Website.

 

14. Algemeen

 

Ingeval deze voorwaarden of bepaalde van deze voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn ingevolge de toepasselijke wetgeving, dan wordt de nietige clausule vervangen door een clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule, en behouden de Gebruiksvoorwaarden voor het overige hun verdere uitwerking.

 

15. Toepasselijk recht

 

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elke betwisting met betrekking tot de Website zal exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken van Veurne.

 

16. Vragen of opmerkingen

 

Indien u omtrent deze voorwaarden vragen of opmerkingen zou hebben, kan u een gedetailleerd bericht sturen naar info@duco.eu.

 

 

PRIVACY BELEID DUCO

Laatst bijgewerkt op 23 april 2018

 

 

1. Inleiding

 

DUCO respecteert het recht op bescherming van persoonsgegevens en zorgt voor een optimale bescherming van deze gegevens. DUCO verwerkt persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier.

 

Door de Website te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent u als Gebruiker deze privacyverklaring te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan en met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

2. Toepasselijkheid van het Privacy Beleid

 

Dit Privacy Beleid is van toepassing op alle personen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt via de website van DUCO (hierna ‘de Website) en die hun uitdrukkelijke toestemming hebben verschaft bij hun registratie om hun Persoonsgegevens door DUCO te laten verwerken voor de doeleinden bepaald onder artikel 6.

 

DUCO zal dit Beleid van tijd tot tijd aanpassen. Het gebruik van de informatie die DUCO verzamelt en verwerkt is onderhevig aan het Privacy Beleid dat in werking is op het ogenblik dat deze informatie wordt verzameld en verwerkt. Indien DUCO enige materiële aanpassingen maakt aan de manier waarop het persoonsgegevens verzamelt of verwerkt, zal het deze aanpassing tijdig aankondigen.

 

Gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd, zijn gebonden door elke aanpassing aan het Privacy Beleid van zodra zij de Website gebruiken nadat deze aanpassingen werden aangekondigd, tenzij wanneer deze wijzigingen zo fundamenteel zijn dat DUCO van mening is dat zij voorafgaand de uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker nodig heeft.

 

3. Definities

 

De volgende definities zijn van toepassing:

 

(1)     Cookies: kleine tekst- en cijferbestanden die op een computer kunnen worden geplaatst bij het bezoeken van een website of het bekijken van een advertentie. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over de bezoeken van de Gebruiker aan websites en om de Gebruiker  gepersonaliseerde diensten aan te bieden;

 

(2)     Doeleinden: de doeleinden voor Verwerking zoals gedefinieerd onder punt 6;

 

(3)     DUCO: VERO DUCO N.V., met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Handelsstraat 19, met e-mailadres info@duco.eu;

 

(4)     Gebruikers: de individuen die gebruik maken van de Website, al dan niet door het aanmaken van een persoonlijk Profiel;

 

(5)     Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

 

(6)     Verantwoordelijke voor de verwerking: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 

(7)     Verwerker: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die ten behoeve van de Verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt.

 

(8)     Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 

 

(9)     Website: de website van DUCO;

 

4. Persoonsgegevens verzameld en verwerkt door DUCO

 

4.1 Persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan DUCO

 

De Persoonsgegevens die u aan DUCO ter beschikking stelt zijn:

 

(a)  Uw naam en voornaam;

(b)  Uw adres, zijnde straat en huisnummer, postcode, stad en land;

(c)   Uw e-mail adres;

(d)  Uw (mobiel) telefoonnummer;

(e)   Uw geboortedatum;

(f)    Uw werkgeversgegevens.

 

U waarborgt omtrent deze gegevens die u zelf heeft opgegeven, dat ze nauwkeurig en correct zijn.

4.2 Automatische verwerking van persoonsgegevens

 

Wanneer u de Website gebruikt, zal DUCO automatisch enkele gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw browser of uw mobiel toestel:

 

(a)   uwIP adres

(b)  uw type browser

(c)   uw mobiel netwerk provider

(d)  de volgende informatie met betrekking tot uw mobiel toestel of browser:

o   uuid

o   producent

o   model

o   platform

o   OS versie

o   OS taal

o   OS gebruikers taal

o   Batterij niveau

o   Batterij aan het opladen (Ja/Nee)

(e)   applicatie ID’s

(f)   cookie informatie

(g)  informatie met betrekking tot uw gebruik van het Programma, inclusief de pagina’s die u bezoekt;

 

 

5. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens

 

De verwerking van uw Persoonsgegevens door DUCO gebeurt:

 

(a)   op basis van de ondubbelzinnige, vrije en geïnformeerde toestemming die u hieromtrent verleent aan DUCO en

(b)  om de gerechtvaardigde belangen van DUCO (met name voor de uitbreiding van haar activiteiten) te behartigen. 

 

DUCO zal er tevens voor zorgen dat zij steeds de meest geactualiseerde versie van uw Persoonsgegevens verwerkt. Hiertoe dient u DUCO stipt in te lichten als er wijzigingen in uw Persoonsgegevens optreden, door uw profiel aan te passen en/of  een e-mail aan info@duco.eu te sturen met het onderwerp: “Wijziging Persoonsgegevens” en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

 

6. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens 

 

6.1 Uw Persoonsgegevens worden door DUCO verzameld en verwerkt, enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

(a)  uw registratie en authenticatie bij het gebruik van de Website mogelijk te maken;

(b)  u toe te laten om gebruik te kunnen maken van de Website;

(c)   DUCO toe te laten om ten behoeve van alle Gebruikers de inhoud, de werking en beveiliging van de Website te kunnen analyseren, personaliseren en optimaliseren;

(d)  klantenondersteuning te verlenen aan Gebruikers via e-mail (o.a. het beantwoorden van vragen en het voorzien van opgevraagde informatie)

(e)    voor het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken (al dan niet tegen een vergoeding) aan derden; en

(f)     directe marketing te voeren  

 

DUCO zal uw Persoonsgegevens niet verwerken op een manier die onverenigbaar is met de Doeleinden. Indien DUCO uw Persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te gebruiken, zal zij, indien noodzakelijk, eerst uw voorafgaande toestemming vragen.

6.2 DUCO benadrukt dat u bezwaar kan maken tegen de bekendmaking of het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of gerichte reclame op basis van uw surfgedrag. DUCO zal het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en gerichte reclame op basis van uw surfgedrag deactiveren vanaf de ontvangst van uw verzoek per e-mail aan info@duco.eu, met het onderwerp: “Bezwaar tegen het gebruik van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden”.

 

7. Verwerking van Persoonsgegevens door onderaannemer(s)

 

DUCO kan een beroep doen op onderaannemers voor de verwerking van de Persoonsgegevens voor de Doeleinden omschreven onder punt 6.

 

DUCO zal enkel een beroep doen op onderaannemers die de Persoonsgegevens van DUCO verkrijgen, met de bedoeling deze te verwerken in opdracht van DUCO (i) na overgedragen te zijn in overeenstemming met DUCO’s instructies en (ii) in overeenstemming met DUCO’s verbintenis naar de Gebruikers toe zoals uiteengezet in dit Privacy Beleid.

 

DUCO doet op dit ogenblik een beroep op de volgende onderaannemer(s): hostingprovider en websitebouwer.

 

8. Delen van de Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming overgemaakt aan iemand buiten DUCO. U aanvaardt echter uitdrukkelijk dat DUCO uw Persoonsgegevens deelt met:

-      onze zelfstandige medewerkers en personeelsleden, die volgens onze instructies en onder ons strikt toezicht bepaalde verwerkingshandelingen stellen;

-      overheidsinstanties of derden, in zoverre wij daartoe verplicht zijn op grond van de geldende wetgeving of een rechterlijk bevel;

-      partners in het kader van direct marketing;   

-         onze onderaannemers zoals bepaald in artikel 7.

 

DUCO deelt de Persoonsgegevens met onderaannemers gedefinieerd in punt 7 enkel en alleen voor zover nodig voor de Doeleinden.

 

9. Opslag van persoonsgegevens

 

DUCO bewaart de Persoonsgegevens in een formaat dat de identificatie van uw gegevens toelaat, voor de termijn nodig voor de Doeleinden bepaald onder punt 6.

 

10. Rechten van de Gebruikers

 

De Gebruikers kunnen onderstaande rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun Persoonsgegevens.

 

Telkens als DUCO dergelijk verzoek ontvangt zal zij u ten laatste binnen de maand na ontvangst van uw verzoek inlichten omtrent het gevolg dat hieraan werd gegeven.

 

10.1 Inzage, rechtzetting en overdracht van Persoonsgegevens

 

U kan toegang tot uw Persoonsgegevens krijgen, deze bijstellen of rechtzetten, door een e-mail te sturen naar info@duco.eu met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart.

 

U kan tevens uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen, indien u deze wenst over te dragen aan een andere Verantwoordelijke.

 

De lijst met Persoonsgegevens kan veranderen naar mate de functionaliteiten van de Website veranderen.

 

Zelfs na de bijstelling en rechtzetting van Persoonsgegevens kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover de Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen. DUCO zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek tot rectificatie van uw Persoonsgegevens.

 

10.2 Recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens

 

U kan te allen tijde uw toestemming tot het verwerken van uw Persoonsgegevens door DUCO herroepen. Na ontvangst van uw verzoek per e-mail naar info@duco.eu met het volgende onderwerp: “Verwijdering van Persoonsgegevens” of “Intrekking toestemming tot verwerking Persoonsgegevens” en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, zal DUCO uw Persoonsgegevens verwijderen. U zal aangeven welke Persoonsgegevens er verwijderd dienen te worden.

 

Zelfs na het verwijderen van Persoonsgegevens, kunnen kopieën daarvan elders zichtbaar blijven, voor zover de Persoonsgegevens gedeeld werden met anderen, of verdeeld werden ingevolge uw privacy instellingen. DUCO zal redelijke maatregelen nemen om derde partijen aan wie uw Persoonsgegevens werden overgemaakt op de hoogte te stellen van uw verzoek om iedere reproductie van uw Persoonsgegevens te wissen.

 

Verwijderde Persoonsgegevens zullen in geen geval op de backup van DUCO blijven voor meer dan negentig (90) dagen.

 

10.3 Beperking van de verwerking

 

U heeft het recht DUCO te verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken indien:

      -    u de juistheid van de Persoonsgegevens betwist;

      -    de Verwerking onrechtmatig is, en u een beperking van de verwerking verkiest    in  plaats van de wissing van de gegevens;

      -    DUCO uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de Doeleinden   omschreven in artikel 6, terwijl u deze wel nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

      -    u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

 

U kan dergelijk verzoek overmaken door een e-mail te verzenden naar info@duco.eu vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

 

10.4 Recht van bezwaar

 

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw Persoonsgegevens indien u zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen aanhaalt die verband houden met uw bijzondere situatie. Met “zwaarwegend” wordt bedoeld dat u redenen dient aan te tonen die erop wijzen dat de verwerking voor u nadelige gevolgen kan hebben. “Gerechtvaardigd” wijst op gegevens waaruit zou blijken dat de verwerking gebeurt zonder wettelijke basis of onrechtmatig is.

 

Indien u een bezwaar wenst te uiten tegen een verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u een e-mail sturen naar info@duco.eu vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

 

10.5 Verwijdering van uw profiel

 

DUCO zal uw Profiel verwijderen na ontvangst van uw verzoek per e-mail aan info@duco.eu met het volgende onderwerp: “Verwijdering van Profiel” en vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

 

DUCO zal eveneens uw Profiel verwijderen ingeval u geen gebruik meer heeft gemaakt van dit Profiel gedurende een termijn van minstens 3 jaar.

 

Als uw Profiel wordt verwijderd zullen uw Persoonsgegevens verwijderd worden uit de software van de Website en uit de servers van DUCO. Deze verwijdering wordt zo snel als mogelijk verwerkt, en er zullen geen overblijvende kopieën van uw profiel in de backup achterblijven voor meer dan negentig (90) dagen.

 

11. Veiligheid en Confidentialiteit van uw Persoonsgegevens

 

DUCO zal alle technische en organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid en de confidentialiteit van uw Persoonsgegevens te verzekeren om de onbedoelde, onbevoegde of onwettige (i) vernieling, wijziging, aanpassing of verlies van Persoonsgegevens en/of (ii) mededeling van of toegang tot de Persoonsgegevens, en/of (iii) manieren van Verwerking te vermijden.

 

De veiligheidsmaatregelen zullen in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving omtrent de bescherming van Persoonsgegevens en zullen afgestemd zijn op de risico’s eigen aan de Verwerking en de aard van de Persoonsgegevens die worden verwerkt, rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten die dit met zich meebrengt. DUCO zal u onmiddellijk op de hoogte brengen van elke inbreuk op deze veiligheid of confidentialiteit, tenzij een wettelijk verbod hiertoe voorhanden is.

 

De Persoonsgegevens gelinkt aan uw profiel zijn voor uw privacy en veiligheid beschermd door middel van een wachtwoord. U dient onbevoegde toegang tot uw profiel en uw Persoonsgegevens te vermijden door nauwkeurig een wachtwoord te kiezen en dit afdoende te beschermen, en door de toegang tot uw computer en browser te limiteren door u af te melden na elk gebruik van uw profiel.

 

DUCO zal alle maatregelen implementeren die nodig zijn zodat haar werknemers zich voegen naar de verplichtingen aangaande uw Persoonsgegevens, en zal de werknemers die een nood aan toegang tot deze Persoonsgegevens hebben, elk individueel een confidentialiteitsovereenkomst laten ondertekenen.

 

De Website van DUCO kan links bevatten naar andere websites. DUCO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de privacy gebruiken van andere websites. U zal zich derhalve moeten informeren omtrent het privacy beleid van de website in kwestie zelf.

 

12. Doorgifte van Persoonsgegevens naar Derde Landen

 

Voor het afdoende functioneren van de Diensten, moet DUCO indien nodig Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie kunnen doorgeven. Deze landen bieden mogelijk geen afdoende beschermingsniveau in vergelijking met het beschermingsniveau van persoonsgegevens in de Europese Unie. Indien DUCO uw informatie naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, zal het de nodige maatregelen nemen opdat uw privacy rechten beschermd blijven in dezelfde mate als voorzien in dit Beleid.

 

Als u de Website gebruikt terwijl u zich buiten de Europese Unie bevindt, kunnen uw Persoonsgegevens doorgegeven worden naar landen buiten de Europese Unie.

 

Door het ter beschikking stellen van uw Persoonsgegevens aan DUCO, geeft u uitdrukkelijk de toestemming tot doorgifte van uw Persoonsgegevens buiten de Europese Unie op de wijze hierboven beschreven.

 

13. Melding van een inbreuk

 

Indien er een inbreuk in verband met uw Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal DUCO u hieromtrent uitdrukkelijk informeren. DUCO zal u meer bepaald in kennis stellen van:

 

            -    de aard van de inbreuk;

            -    de gegevens die aan de Commissie werden meegedeeld;

            -    de genomen maatregelen.

 

14. Cookies

 

Voor alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de hand van Cookies klikt u op de volgende link om ons Cookiebeleid (Cookiebeleid) te lezen. Het Cookiebeleid maakt integraal deel uit van deze privacyverklaring.

 

15. Vragen of opmerkingen

 

Bij vragen of opmerkingen in verband met de bescherming van uw Persoonsgegevens, kan U steeds een e-mail sturen naar info@duco.eu. DUCO zal al het mogelijke doen om uw bezorgdheden te verhelpen.

 

16. Klachten

 

Indien u alsnog niet tevreden bent over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie. U kan de commissie contacteren via contact@apd-gba.be of per brief op het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

 

 

Door het accepteren van dit Privacy Beleid:

 

-       Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit Privacy Beleid en u zich ervan bewust bent dat dit Beleid zal aangepast worden van tijd tot tijd;

-       Geeft u DUCO uitdrukkelijk uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken zoals uiteengezet onder punt 4, voor de Doeleinden omschreven in punt 6;

-       Geeft u DUCO uitdrukkelijk uw toestemming tot het gebruik van cookies zoals omschreven onder punt 14.

 

 


COOKIEBELEID DUCO

Laatst bijgewerkt op 23 april 2018

 

Door de Website van DUCO te gebruiken (hierna het ‘Gebruik’), erkent u ons beleid inzake Cookies te hebben gelezen en integraal, onvoorwaardelijk en uitdrukkelijk in te stemmen met de inhoud ervan, en dit minstens zolang u deze aanvaarding niet schriftelijk en uitdrukkelijk herroept.

 

Tijdens uw Gebruik worden kleine tekstbestanden, zogenaamde 'cookies', automatisch gedownload op de computer, het mobiel apparaat of enig ander apparaat dat u aanwendt om de Website te gebruiken.

1. Wat is een cookie?

1.1 De term ‘Cookies’ behelst alle minibestanden die voorlopig worden opgeslaan op de werkpost van de bezoeker of de server van de Website, en uittreksels bevatten van informatie die tijdens een berichtenuitwisseling tussen de bezoeker en de server – die op zijn beurt met het “web” verbonden is – werd overgedragen of gegenereerd. Cookies zijn dus in feite de sporen van de dialoog die heeft plaatsgevonden tussen de internetgebruiker en de server. Of nog anders gezegd, het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw toestel door de server die het onderhoud en de werking van de website verzorgt. Cookies slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op. De cookies op uw toestel worden beheerd door uw webbrowser.

Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie waardoor het niet mogelijk is een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Cookies identificeren uitsluitend het toestel dat wordt gebruikt om de website te bekijken.

2. Uw toestemming

2.1 Het gebruik van Cookies zal steeds uw voorafgaande toestemming vereisen, tenzij wanneer ze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren (wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is).

2.2 Bij het downloaden, installeren of gebruiken van de website, stemt u er dan ook mee in dat DUCO informatie op uw toestel opslaat en toegang krijgt tot informatie van uw toestel. In het bijzonder gaat dit over informatie zoals technische informatie over het toestel, het nummer ervan, mobiele applicaties op het toestel, naam van het toestel, e-mailadres geïnstalleerd op het toestel, relevante identificators van het toestel, OS versie, naam telecomoperator, telefoonnummer en SIM kaart nummer,…. U aanvaardt bovendien ook dat het (geïnformeerd) verder surfen (“further browsing”), zal aanzien worden als een positieve actie waarmee u uw toestemming geeft.

 

3. Waarom gebruiken wij cookies?

3.1 Cookies stellen ons in de gelegenheid om:         

 

-   een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening en gebruikservaring aan te bieden, door (in sommige gevallen) uw voorkeuren op te slaan; 

-     meer te weten te komen over de manier waarop de website werkt (o.a. het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, etc.), de Website te optimaliseren en de kwaliteit van de website te verbeteren;

-     anonieme statistieken op te maken en marktonderzoek te verrichten; 

-     onze Gebruikers te identificeren wanneer ze onze website bezoeken, hen ingelogd te houden op hun account [en hen de meest relevante advertenties te tonen;]

-     onze gebruikersvoorwaarden toe te passen en te handhaven, fraude te voorkomen en onze website maximaal te beveiligen

Tot slot worden Cookies (desgevallend) ook op uw toestel opgeslagen in het kader van de doeleinden beschreven onder punt 6 van het Privacy Beleid.

3.2 In geen geval gebruiken wij Cookies voor andere Doeleinden of maken wij ze over aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

4. Welke soorten cookies worden gebruikt?

4.1 Op de website wordt gebruik gemaakt van volgende Cookies:

-    'Sessiecookies': tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

-     'Functionele cookies': cookies die worden gebruikt voor de overdracht van signalen over een netwerk of voor het uitvoeren van een door u opgevraagde dienst (bijv. om geluid of beeld af te spelen). Onze website gebruikt deze cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.  

-     'Webanalysecookies': cookies om anonieme statistieken samen te stellen met het oog op verbetering van de werking van onze website. Zo maakt onze website gebruik van Google Analytics (d.i. een webanalyse dienst waarbij cookies worden gebruikt om anonieme samenvattende statistieken te maken), met inbegrip van Google Display Netwerk (d.i. een verzameling van websites waarop AdWords-advertenties worden weergegeven) en Google’s DoubleClick Website (d.i. technologie waarmee digitale advertenties kunnen worden gemaakt en beheerd en waarmee transacties kunnen worden uitgevoerd).

-     'Cookies van derden': computertoepassingen van derden waarmee gebruikers de inhoud van onze website kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van onze website aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als 'Delen', 'Vind ik leuk' van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz.

Deze cookies worden gebruikt voor:

(i)        Browserbeheer,

(ii)       Verbinding en authenticatie als geregistreerd lid,

(iii)      Opslag van voorkeuren,

(iv)      Opslag van gegevens van de gebruiker,

(v)       Op de gebruiker gerichte veiligheidsinformatie,       

(vi)      Statistieken voor het optimaliseren van de website,

(vii)     Statistieken over kijkcijfers of de bezoekherkomst van de website,

(viii)    Load Balancing,

(ix)      Parameters van multimedialezers,

(x)       Gebruik van Adobe Flash Player,

(xi)      Het delen van inhoud,

(xii)     Mededeling van de (verzamelde) gegevens aan derden (bijv. sociale netwerk sites), en

(xiii)    Enig ander rechtmatig gebruik van cookies, metabestanden en sporen van de transactie-inhoud, en waarbij de transactie gegevens genereert die noodzakelijk zijn om de verrichtingen te kunnen voortzetten (bijvoorbeeld zoals bij een bestelling).

 

4.2 Als u de website met knoppen als 'Delen', 'Vind ik leuk' van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz. bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk.


Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina's aan uw gebruikersaccount van de website te koppelen. Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via onze website verzamelde informatie koppelt aan uw gebruikersaccount, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u de website gebruikt.

           
Wij nodigen u uit om het privacy beleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen. Voor meer informatie kunt u o.a. terecht op de volgende sociale netwerksites: http://ww.facebook.com/about/privacy/http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/https://twitter.com/privacy].

5. Hoe kan ik cookies beheren?

5.1 Iedere deelnemer kan zich verzetten tegen het gebruik van bovenvermelde cookies of zijn of haar toestemming te allen tijde intrekken door het Gebruik van de website te beëindigen.

5.2 Bijkomend heeft u nog verschillende andere mogelijkheden om de cookies te beheren. Door de instellingen van uw webbrowser aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er ook altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:

Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslaan op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.      

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Wij willen u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, via de website aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:
Voor internet Explorer:         
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari:   
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
Voor Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=nl&answer=95647
Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 
Voor Opera:  
http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

6. Hoelang bewaart DUCO de Cookies?

6.1 De gegevens verzameld a.d.h.v. Cookies worden maximaal twee jaar bewaard.

Voor verdere informatie over ons Cookie beleid kan u ons contacteren op info@duco.eu

 

 

Technische eigenschappen

Ontdek alle technische eigenschappen in de technische fiche.

Caractéristiques techniques

Découvrez toutes les caractéristiques techniques dans la fiche technique.

Technical properties

Discover all the technical features in the technical datasheet.

Technische Eigenschaften

Entdecken Sie alle technischen Merkmale im technischen Datenblatt.